Improve your Quality

Colofon

Gegevens

IFO Inspection and Testing B.V.
Rosandepolder 15
6812 DS Arnhem
Netherlands

Vertegenwoordigd door

Michael Müller

Contact

Telefoon: +31 345 745 090

Email: info@ifo-netherlands.nl

Inschrijving in register

Kantoor van inschrijving: Arnhem
Registratienummer: 89423917  

BTW nummer

Omzetbelasting-identificatienummer:  NL864978650B01


Privacy Beleid

IFO Inspection and Testing B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

IFO Inspection and Testing B.V.
Rosandepolder 15
6812 DS Arnhem
Netherlands

 

Phone: +31 345 745 090

www.ifo-netherlands.nl

Email info@ifo-netherlands.nl

We zijn zeer verheugd dat u interesse heeft in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van IFO Inspection and Testing B.V. U kunt in principe de website van IFO Inspection and Testing B.V. gebruiken zonder enige persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor dergelijke verwerking, verkrijgen we in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming zijn met de land-specifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op IFO Inspection and Testing B.V. Via deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van hun rechten.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft IFO Inspection and Testing B.V. tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de best mogelijke bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Desalniettemin kunnen internetgebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren aan ons over te dragen, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van IFO Inspection and Testing B.V. is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de aanneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, evenals voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf toelichten.

We gebruiken onder andere de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze rechtstreeks of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, kan worden geïdentificeerd.

b) betrokkene

Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de gegevensbeheerder worden verwerkt.

c) verwerking

Verwerking is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

d) beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en aan technische en organisatorische maatregelen is onderworpen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of gegevensbeheerder

De verwerkingsverantwoordelijke of gegevensbeheerder is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking zijn vastgesteld bij Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming bij Unierecht of het recht van de lidstaten worden voorzien.

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, openbaar gezag, instelling of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, openbaar gezag, instelling of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die in het kader van een specifieke onderzoeksopdracht onder het Unierecht of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde partij

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, openbaar gezag, bureau of orgaan anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een bepaald doel.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbescherming is:

IFO Inspection and Testing B.V.
Rosandepolder 15
6812 DS Arnhem
Netherlands

 

Phone: +31 345 745 090

www.ifo-netherlands.nl

Email info@ifo-netherlands.nl


3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

IFO Inspection and Testing B.V.
Rosandepolder 15
6812 DS Arnhem
Netherlands

 

Phone: +31 345 745 090

www.ifo-netherlands.nl

Email info@ifo-netherlands.nl

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina's van IFO Inspection and Testing B.V.. maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en bewaard.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificator van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Dankzij het gebruik van cookies kan IFO Inspection and Testing B.V. de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals al eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft niet telkens zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren bij een bezoek aan de website, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online shop. De online shop gebruikt een cookie om de items te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website voorkomen door een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser te selecteren en daarmee permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gebruikelijke internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van IFO Inspection and Testing B.V. verzamelt telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Hierbij gaat het om (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrer), (4) de subpagina's die via een toegangssysteem op onze website kunnen worden aangestuurd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om dreigingen af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt IFO Inspection and Testing B.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de bijbehorende advertenties te optimaliseren, (3) de langdurige functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en (4) om rechtshandhavingsinstanties te voorzien van informatie die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch geëvalueerd door IFO Inspection and Testing B.V., met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden bewaard van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Op de website van IFO Inspection and Testing B.V. krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke bij het bestellen van de nieuwsbrief, blijkt uit het daarvoor gebruikte invoermasker.

IFO Inspection and Testing B.V. informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen door de betrokkene als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de verzending van de nieuwsbrief een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat een betrokkene voor de eerste keer heeft ingevoerd, via de double opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van aanmelding, evenals de datum en tijd van aanmelding. De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk om eventueel misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarom ter bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie in dit verband, zoals in het geval van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of veranderingen in de technische omstandigheden. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefdienst worden niet doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden geannuleerd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief bevindt zich een bijbehorende link om toestemming in te trekken. Het is ook mogelijk om u op elk moment rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of de verwerkingsverantwoordelijke hierover op een andere manier te informeren.

7. Nieuwsbrief tracking

De nieuwsbrief van IFO Inspection and Testing B.V. bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurgrafiek die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logbestandregistratie en logbestandsanalyse mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie worden uitgevoerd van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan IFO Inspection and Testing B.V. zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke links in de e-mail zijn aangeklikt door de betrokkenen.

Dergelijke persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de belangen van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de relevante afzonderlijke toestemmingsverklaring die is gegeven via de double opt-in procedure in te trekken. Na intrekking wordt deze persoonlijke gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. IFO Inspection and Testing B.V. beschouwt een afmelding voor de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Contactoptie via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van IFO Inspection and Testing B.V. informatie waarmee snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk is en directe communicatie met ons, inclusief een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de persoonsgegevens die door de betrokkene worden doorgegeven automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met als doel de betrokkene te kunnen verwerken of contact met hem op te nemen. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Routine wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de tijd die nodig is om het doel van opslag te bereiken of indien dit is vereist door de Europese richtlijn- en regelgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften waar de verwerkingsverantwoordelijke aan onderworpen is.

Indien het doel van opslag niet meer van toepassing is of indien een opslagtermijn voorgeschreven door de Europese richtlijn- en regelgever of een andere verantwoordelijke wetgever afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

10. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om bij de verwerkingsverantwoordelijke te informeren of er persoonsgegevens met betrekking tot hem worden verwerkt. Als een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wil maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen, evenals een kopie van deze informatie van de verwerkingsverantwoordelijke. Bovendien heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en voorschriften de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens met betrekking tot hem te eisen. Bovendien heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verzoeken - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene van dit recht op rectificatie gebruik wil maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensverantwoordelijke.

d) Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens met betrekking tot hen onmiddellijk worden gewist als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld voor doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2, letter a AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat persoonsgegevens die bij IFO Inspection and Testing B.V. zijn opgeslagen, worden gewist, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van IFO Inspection and Testing B.V. zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt nagekomen.

Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door IFO Inspection and Testing B.V. en ons bedrijf, als de verwerkingsverantwoordelijke, is verplicht om de persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, neemt IFO Inspection and Testing B.V. passende maatregelen, ook van technische aard, om andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking te informeren die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken dat de betrokkene heeft gevraagd deze andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking alle links naar deze persoonsgegevens te verwijderen of van heeft gevraagd kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van IFO Inspection and Testing B.V. zal dit indien nodig regelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de verwerking wordt beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst beperking van de opgeslagen persoonsgegevens bij IFO Inspection and Testing B.V.. aan te vragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van IFO Inspection and Testing B.V. zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om de persoonsgegevens met betrekking tot hen te ontvangen die de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daarin te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, mits de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a DS-GVO of artikel 9, lid 2, letter a DS-GVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is overgedragen.

Verder mag door het uitoefenen van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20, lid 1 AVG, de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet worden aangetast.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van IFO Inspection and Testing B.V..

g) Recht van bezwaar

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om op grond van hun specifieke situatie op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, welke verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter e of f DS-GVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

IFO Inspection and Testing B.V. zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient ter vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als IFO Inspection and Testing B.V. persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te bedrijven, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen IFO Inspection and Testing B.V. tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal IFO Inspection and Testing B.V. de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - dat rechtsgevolgen voor hen heeft of hen op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt, als het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van Unie- of lidstaatwetgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en een dergelijke wetgeving vereist passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensverwerkingsverantwoordelijke, of (2) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal IFO Inspection and Testing B.V. geschikte maatregelen nemen ter bescherming van de rechten en vrijheden en om de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om bezwaar te maken tegen het besluit.

Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswet

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om op elk moment toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van de toestemming wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in het sollicitatieproces

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch verzendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verwerkingsverantwoordelijke. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van de afwijzingsbeslissing, tenzij de verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld het bewijslast in procedures op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

12. Gegevensbeschermingsregels voor het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd op deze website. Google Analytics is een webanalyse-service. Webanalyse is het verzamelen, registreren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalyse-service verzamelt onder andere gegevens over de website waarvandaan een betrokkene naar een website kwam (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht, hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyses van internetadvertenties.

Het bedrijf dat de Google Analytics-component exploiteert is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het bezoekersverkeer op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website laten zien en om andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het cookie in te stellen, is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te traceren en vervolgens provisieverklaringen mogelijk te maken.

Het cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan te allen tijde het instellen van cookies door onze website voorkomen, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zich daarmee permanent verzetten tegen het instellen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een door Google Analytics ingesteld cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en het verzamelen van gegevens te voorkomen die zijn gegenereerd door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die aan hun invloedssfeer kan worden toegeschreven, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd onder deze link www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Gegevensbeschermingsregels voor het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als het Google-advertentienetwerk. Google AdWords maakt het mogelijk dat een adverteerder bepaalde zoekwoorden van tevoren definieert die worden gebruikt om een advertentie weer te geven in de zoekresultaten van Google alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat te verkrijgen dat verband houdt met het zoekwoord. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties via een automatisch algoritme verdeeld over websites die relevant zijn voor het onderwerp en rekening houden met de vooraf gedefinieerde zoekwoorden.

De exploitant van de Google AdWords-services is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google AdWords is het bevorderen van onze website door interesse-gebaseerde advertenties weer te geven op de websites van bedrijven van derden en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, en het weergeven van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt er door Google een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als het cookie nog niet is verlopen, wordt het conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals de winkelwagen van een online shopsysteem, zijn bezocht op onze website. Het conversiecookie maakt het zowel ons als Google mogelijk om te begrijpen of een persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, omzet heeft gegenereerd, dat wil zeggen een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die worden verzameld via het gebruik van het conversiecookie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Op hun beurt gebruiken wij deze bezoekstatistieken om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, dat wil zeggen om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

Het conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de website die door de betrokkene is bezocht. Dienovereenkomstig wordt elke keer dat u onze website bezoekt, persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan te allen tijde voorkomen dat er cookies worden geplaatst door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zich daarmee permanent verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou er ook voor zorgen dat Google geen conversiecookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een door Google AdWords ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit elk van de internetbrowsers die zij gebruiken en daar de gewenste instellingen maken.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Gegevensbeschermingsregels voor het gebruik van sociale media

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze sociale mediapagina's (LinkedIn, Xing) met ons in contact te blijven. Deze mediadiensten verzamelen zelf persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via uw daar aangemaakte profiel of via sociale plugins die zijn geïntegreerd in websites van derden.

Websites of nieuwsbrieven die een dergelijke plugin geïntegreerd hebben, stellen uw browser in staat om een directe verbinding tot stand te brengen met de servers van het betreffende bedrijf. De inhoud van de plugins wordt rechtstreeks naar uw browser verzonden en geïntegreerd in de website. Wij hebben geen invloed op de omvang van de verzamelde gegevens. Naar onze huidige kennis informeren wij u daarom over de informatie die wordt verzonden in het kader van het eigen aanbod van het bedrijf.

Door de integratie van de plugins ontvangen de betreffende bedrijven (LinkedIn, Xing) de informatie dat u onze nieuwsbriefpagina hebt bezocht via de overeenkomstige interface. Als u bent ingelogd bij een van de bovengenoemde bedrijven, kunnen zij het bezoek aan uw account daar toewijzen. Als u interactie heeft met de plugin, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks vanuit uw browser naar het betreffende bedrijf verzonden en daar opgeslagen. Als er geen account is, is er een mogelijkheid dat het IP-adres kan worden opgeslagen.

Ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden, naar de gegevensbeschermingsmeldingen van de hierboven genoemde bedrijven.

15. Privacybeleid voor het gebruik van Microsoft Forms voor het uitvoeren van enquêtes

Onze enquêtes worden uitgevoerd met behulp van de tool Microsoft Forms. Deelname aan de enquêtes is vrijwillig en onafhankelijk van het gebruik van onze producten en diensten. De resultaten van de enquêtes, die worden uitgevoerd met behulp van de tool Microsoft Forms, worden anoniem geëvalueerd, wat betekent dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over individuele deelnemers tenzij de deelnemer uitdrukkelijk de wens uitspreekt om gecontacteerd te worden en dit aangeeft in de enquête. De uitnodiging om deel te nemen aan een enquête wordt meestal verzonden door het verzenden van een deelnamelink via e-mail of door het scannen van een QR-code.

Houd er rekening mee dat het gebruik van de tool Microsoft Forms is onderworpen aan de gegevensbeschermingsregels van Microsoft. Voor gedetailleerde informatie over het privacybeleid van de tool Microsoft Forms raden we u aan het relevante privacybeleid van Microsoft te raadplegen.

16. Juridische basis voor verwerking

Art. 6 I lid a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingshandelingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lid b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals bijvoorbeeld de nakoming van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lid c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lid d AVG.

Uiteindelijk kunnen verwerkingshandelingen gebaseerd zijn op art. 6 I lid f AVG. Verwerkingshandelingen die niet onder een van de genoemde wettelijke grondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze wettelijke grondslag indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingshandelingen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit opzicht is de wetgever van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

17. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lid f AVG, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

18. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de deadline worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het aangaan van een overeenkomst.

19. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan

Wij verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractpartner).

Soms kan het noodzakelijk zijn dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Bijvoorbeeld, de betrokkene is verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hen afsluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden afgesloten.

Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker verduidelijkt op geval-per-geval basis of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

20. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming in Duisburg, in samenwerking met de IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke uit Keulen en eigen aanvullingen.